Tüzük

dernek logo

BARTIN PEDALDAŞLAR BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Derneğin Adı, Kısa Adı, Merkezi, Şube Durumu, Kulübün Renkleri ve Logosu

Derneğin Adı: Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneğidir. Kısa adı “Pedaldaşlar” olup merkezi Bartın’dır. Derneğin şubesi yoktur. Kulübün renkleri mavi-yeşildir. Logosu, Bartın’ın doğası ve denizini temsil etmek üzere mavi ve yeşil renklerde bisiklet figürüdür.

Madde 2: Tanımlar

Bu tüzüğün uygulanmasında:

1) Dernek: Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği’ni,

2) Dernek Merkezi: Derneğin yönetim yerini,

3) Dernek İkametgâhı: Yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri ifade eder.

Madde 3: Yasal Dayanak

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Tüzüğü, 5253 sayılı Dernekler Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.

Madde 4: Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

            Derneğin amacı: Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, bisiklet ile ulaşım, tatil, turizm, tur, festival, gezi, şenlik, yarış vb. faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

Yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:

1) Bisikletin ve çeşitli spor dallarının hedefi, bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle bisikletin ve çeşitli spor dallarının ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

2) Bisikletli ulaşımın etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

3) Sergi, kurs, seminer, toplantı, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman, kamu spotu, kısa film, dijital yayın ve benzeri başka yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

5) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9) Üyeleri arasında kişisel ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

12) Uluslar arası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

14) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

16) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle ilgili kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

17) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

18) Bisikletin ulaşımda etkin ve güvenli kullanımı amacıyla halkın katılımını sağlamak; örnek olmak ve bilgilendirmek için kent-içi bisiklet turları düzenlemek, benzer faaliyetleri yapan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

19) İl genelinde bisiklet ile ilgili parklar, yollar ve benzeri altyapının kurulumu, geliştirilmesi ve kullanımını sağlamak amacıyla kamuoyunu bilgilendirmek,

20) Var olan bisiklet ile ilgili altyapının eksikliklerinin, yanlışlıklarının görülmesi ve giderilmesini sağlamak için bu yolları kullanan halka açık bisiklet turları düzenlemek, ulaşım ve koordinasyon ile ilgili sivil ve resmi toplantılarda bisiklet hakkında görüş bildirmek üzere katılım sağlamak,

21) İl genelinde ve iller arası yollarda bisiklet yolu ve işaretlerine ihtiyaç duyulan ulaşım hatlarını, cadde ve sokakları belirlemek amacıyla bisiklet turları düzenlemek, halkın katılımını sağlamak, kamuyu bilgilendirmek,

22) Coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımını hedefleyen ulusal ve uluslar arası katılımı sağlayan bisiklet turu, bisiklet yarışı ve bisiklet festivalleri düzenlemek,

23) Başta ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere okullarımızda ve diğer eğitim kurumlarımızda bisiklet ve bisikletli ulaşım eğitimleri düzenlemek, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

24) Mahalle ve köylerde bisiklet kültürü, bisiklet kullanımı ve bisikletli ulaşım eğitimleri düzenlemek,

25) Bisiklet turları ve bisiklet festivallerinde derneğin görünürlüğü ve tanınırlığını sağlamak amacıyla yer almak ve katılımcıların ihtiyaç duyacağı giysi, ekipman ve ulaşım giderleri için destek sağlamak,

26) Bisiklet yarışlarında yer almak için sporcu takımı oluşturmak,

27) Dernek üyesi veya dernek kulübü bünyesindeki sporcuların yarışlara katılım için ihtiyaç duyduğu zaruri ekipmanlar konusunda destek sağlamak,

28) Ayrılmış bisiklet yollarının olmadığı yollarda, yol güvenliğinin sağlanması ve tüm yollarda bisiklet kullanımının desteklenmesi amacıyla uyarıcı trafik levhalarının yol kenarlarına konulmasını sağlamak,

29) Kent içinde ve dışında, motorlu araçların, yol hiyerarşisindeki hakim pozisyonuna son verilmesi yönünde eğitim çalışmalarında bulunmak, yolların tüm yol kullanıcılarınca paylaşılması yönünde eğitici araçlar geliştirerek topluma sunmak,

30) Kent içinde, hastanelerde, okullarda, alışveriş merkezi, iş yerleri, parklar, meydanlar gibi toplulukların bulunduğu yerlerde, bisiklet park yerlerinin yapılmasına öncülük etmek,

31) Bisiklet ile ulaşımı özendirmek ve geliştirmek için altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıcı her türlü girişimde bulunmak, bisikleti doğa ve çevre dostu bir taşıt aracı olarak tanıtmak,

32) Bisiklet yolları ve parkurlarının yapılanması, geliştirilmesi ve bakımları konusunda yerel yönetimlerle ve ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

33) Resmi kuruluşlarda işe bisiklet ile gidip gelen personelin ödüllendirilmesi ile ilgili uygulamaların başlatılması, yaygınlaştırılması ve sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

34) Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre, hava kalitesi, iklim değişimi ve gürültü kirliliği üzerine yurttaşların dikkatini çekmek,

35) Doğayı ve çevreyi koruyucu faaliyetlerde bulunmak amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  1. Temiz bir çevre için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak,
  2. Amaçlarımıza yönelik faaliyetleri yayınlayan, yansıtan ve destekleyen yazılı ve görsel basınla şahıs kurum ve kuruluşlarla ilgili yarışmalar, etkinlikler düzenlemek ve bunları ödüllendirmek,

36) Dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonunun sağlanması amacıyla faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunmak,

37) Kalkınma ajansları, AB fonları ve benzeri destekler ile derneğin amaçlarına uyumlu faaliyetler ve çalışmalar gerçekleştirmek,

38) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

39) Afet ve acil durumlarda bisikletin her koşulda kullanılabilir bir araç olmasının sağladığı lojistik ve diğer faydalarının duyurulması ve bu konuda faaliyetler gerçekleştirilmesi, acil durum haberleşme teşkilatları ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurulması, bu çalışmalara yönelik ekipmanların temini ve gerekli iş gücünün eğitilmesini sağlamak,

40) Sosyal medya kanallarını kullanarak derneğin amacı ve faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak,

41) Dernek resmi törenlerde, kutlamalarda, resmi misafirlerini karşılamada (kokteyl, çelenk vb) giderlerde kendisini temsil yetkisine haizdir.

Madde 5: Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde faaliyet gösterir.

Madde 6: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucu üyeleri ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 7: Üyelikten Çıkma

            Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 8: Üyelikten Çıkarılma

            Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3) Üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 9: Dernek Organları

            Derneğin organları şunlardır: 1)Genel kurul, 2)Yönetim kurulu, 3)Denetim kurulu

Madde 10: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli

            Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üç veya üçten az ise genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerinden; şube sayısı üçten fazla ise genel merkezden şubelere nakledilen üyelerin oluşturduğu şube genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Madde 11: Genel Kurulun Toplanma Zamanı

            Genel Kurul:

1) 3 yılda bir Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır.

2) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

3) Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

4) Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 12: Genel Kurul Toplantısı Çağrı Usulü

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 13: Genel Kurul Toplantı Usulü

            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere 1 başkan, 2 başkan vekili ve 1 yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 14: Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

            Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumuna ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 15: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1) Dernek organlarının seçilmesi,

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ve değiştirilerek kabul edilmesi,

5) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması,

6) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13) Derneğin vakıf kurması,

14) Derneğin fesih edilmesi,

15) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 16: Yönetim Kurulunun Teşkili

            Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 17: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu, aşağıdaki hususları yerine getirir:

1) Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9) Çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak üzere dernek üyelerinden müteşekkil komiteler oluşturmak,

10) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

11) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 18: Denetim Kurulunun Teşkili

            Denetim kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 19: Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 20: Komitelerin Oluşturulma Usulleri ve Komitelerin Görevleri

            Belirli alanlarda çalışmalar yapmak üzere yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen dernek üyeleri ile komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin en az üç (3) kişiden oluşması zorunludur.

Komite üyeleri olarak görevlendirilecek kişiler, derneğin tüm organlarından seçilebilir.

Komite üyeleri, komite başkanına bağlı olarak çalışmalarını kendi alanlarında yürütürler. Her komitenin başkan ve genel sekreterinin imzasını taşıyan ve dernek mührü ile onaylanmış özel karar defteri bulunur ve komite kararları bu deftere işlenir.

Madde 21: Derneğin Gelir Kaynakları

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5 TL ve aidat olarak yıllık 30 TL alınır. 25 yaşından küçük öğrencilerden yıllık 15 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şube açılması durumunda şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

3) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8) Diğer gelirler.

Madde 22: Giderler

            Yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak acil hallerde bilahare yönetim kurulunca uygunluğu onaylanmak şartıyla yönetim kurulu başkanı veya yokluğunda başkan vekili, bin  (1000) TL’ye kadar harcama yapmaya yetkili olup harcamaların mutlaka harcama belgesi ile yapılması zorunludur.

Dernek adına yapılacak her çeşit ödemeler, bunlara ait vesika ve faturalar, başkan (bulunmadığı hallerde başkan yardımcısı) ve musahip üyenin müşterek imzalı ödeme emirlerine dayanılarak yapılır.

Madde 23: Derneğin para ve para değerindeki evrakı yönetim kurulunca kararlaştırılacak bir veya birkaç bankada muhafaza edilir.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz (30) gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilâtı bin (1000) TL’yi geçerse yetkililer, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki (2) iş günü içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Bankadan para çekilmesi için buna ait evrak, vesika ve faturaların başkan ve musahip üye tarafından müştereken imzalanması zorunludur.

Madde 24: Defter Tutma Esasları

            Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31’inci maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden itibaren bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 25: Kayıt Usulü

            Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 26: Tutulacak Defterler

            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

1) İşletme hesabına esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

2) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. 1’inci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 27: Defterlerin Tasdiki

            Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 28: Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

            İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 29: Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

            Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form ve sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Madde 30: Alındı Belgeleri

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 31: Yetki Belgesi

            Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri yukarıdaki esaslara göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 32: Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak kaydıyla kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş  (5) yıl süreyle saklanır.

Madde 33: Beyanname Verilmesi

            Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi”, dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 34: Bildirim Yükümlülüğü

            Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

1) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

2) Taşınmazların Bildirimi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurularak mülki idare amirliğine verilir.

3) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartını yerine getirilmesi zorunludur.

4) Değişikliklerin Bildirilmesi

Dernek ikametgâhında meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 35: Derneğin İç Denetimi

            Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 36: Derneğin Borçlanma Usulleri

            Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 37: Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

            Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki idare amirliğine verir.

Madde 38: Şubelerin Görev ve Yetkileri

            Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 39: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

            Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Madde 40: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

            Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir Ağustos ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile şube sayısının üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler için de bir (1) olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 41: Temsilcilik Açma

            Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler, temsilcilik açamazlar.

Madde 42: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            Tüzük değişikliği, genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 43: Derneğin Feshi

            Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 44: Derneğin Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sonra erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Bartın ili dâhilinde derneğin amacına en yakın ve derneğin feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 45: Hüküm Eksikliği

            Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bir yanıt yazın